Komisijos, tarybos


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 • sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
 • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą , atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo,
 •  kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
 •  konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
 •  konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
 • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Nariai: dietologė, mokytoja priešmokykliniam ugdymui,  mokytoja ikimokykliniam ugdymui, socialinė pedagogė.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

DARŽELIO TARYBA

Darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

Pirmininkė – meninio ugdymo  mokytoja; Pirmininko pavaduotoja – mokytoja ikimokykliniam ugdymui; Sekretorė – mokytoja ikimokykliniam ugdymui; Nariai: 4 lopšelio-darželio atstovai; 4 tėvų atstovai.

DARBO TARYBA – atstovauja darbuotojų interesus, gina jų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises.

Pirmininkė – dietologė; Nariai: 2 mokytojos ikimokykliniam ugdymui.

METODINĖ GRUPĖ – veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

 • nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
 • planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
 • dalyvauja ugdymo programos rengime;
 • teikia siūlymus įstaigos strateginiam  planui;
 • teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui.

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui , mokytoja priešmokykliniam ugdymui, 3 mokytojos ikimokykliniam ugdymui.

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos patariamoji institucija, kuri:

 • aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
 • analizuoja veiklos programą, aptaria ugdymo planus,
 • aptaria ugdymo, sveikatos, saugos ir mitybos klausimus,
 • skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

Pedagogų taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 2 k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Pirmininkas – direktorė; Nariai: įstaigos pedagogai ir pagalbos vaikui specialistai.

TĖVŲ KOMITETAS

Grupės tėvų komitetas – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, dalyvaujanti grupės veikloje, teikianti pasiūlymus įstaigos administracijai ir Darželio tarybai. Grupės tėvų komitetas renkamas mokslo metų pradžioje grupės tėvų susirinkime.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA:

 •  sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją,
 •  skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
 •  sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
 •  didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Komisijos sudėtis:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Tėvų atstovė, deleguota mokyklos tarybos;
 • Vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;
 • Vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;
 • Meninio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota darbo tarybos;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

ĮSAKYMAS DĖL MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS

KRIZIŲ VALDYMO KOMANDA

Kriziu valdymo aprašas ir planas

Krizių valdymo komanda:

 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komandos vadovas;
 • Psichologė – narys, atsakingas už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
 • Dietistė – narys, atsakingas už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą;
 • Mokytoja, dirbanti    pagal    ikimokyklinio     ugdymo    programą – narys, atsakingas už komunikaciją;
 • Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą – narys, atsakingas už saugumo priemonių organizavimą.