Mokestis už darželį


Mokestį už vaiko išlaikymą būtina sumokėti iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Mokestis už lopšelį darželį mokamas vadovaujantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio  4 d. sprendimu Nr. 1-350 „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”:

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ:

Nustatytas vienos dienos vaiko išlaikymas:

lopšelio grupėse – 2,20 Eur;

darželio grupėse – 2,50 Eur.

Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną.

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • jeigu tėvai (globėjai), augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį;
 • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
 • prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje pateikus dokumentą iš darbovietės;
 • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, užsiimant individualia veikla pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;
 • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
 • vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėn.);
 • ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankytas dienas.

LENGVATOS

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia);
 • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu,astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

Lengvata taikoma pateikus prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kitos mėnesio 1 dienos.

Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas.